COM CONTAMINAR MENYS A LES CIUTATS?

MEDI AMBIENT

09/09/2019

Les ciutats representen menys del 3% de la superfície de la terra, però actualment concentren més de la meitat de la població mundial. Tot i que són un motor del creixement econòmic, també ho són de la contaminació del planeta, ja que consumeixen més de dos terços de la energia i emeten més del 70% dels gasos d'efecte hivernacle a nivell global.

Amb aquestes dades és evident que els nuclis urbans més poblats de la Terra són responsables en gran part de la crisi climàtica, però en ells també es troba la solució per frenar-la.

I és que cada vegada és més urgent que les ciutats es marquin un objectiu fonamental en les seves agendes: la neutralitat en carboni, o el que és el mateix, aconseguir zero emissions netes de gasos d'efecte hivernacle i convertir-se en líders locals en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.

Molts governs s'han adonat que per complir els seus plans nacionals en la lluita pel clima necessiten inevitablement del compromís de les institucions locals en l'eliminació gradual de l'ús de combustibles fòssils. Amb l'esforç de totes les parts, sector públic, ciutadania i sector privat, és possible.

Mesures per aconseguir contaminar menys a les ciutats

Qui contamina paga

Les ciutats poden desenvolupar polítiques econòmiques i mesures de fiscalitat ambiental que premiïn les activitats no contaminants i penalitzin amb severitat les que no siguin respectuoses amb el medi ambient, tant en la producció com en el consum.

Entre les mesures fiscals per reduir la contaminació de les ciutats ens trobem amb impostos a les emissions que repercuteixin en la reducció dels mateixos en altres sectors, mecanismes de compensació, un gravamen al preu del carboni o l'ajuda al finançament de projectes que afavoreixin la lluita contra el canvi climàtic.

Un exemple el trobem al Canadà, que ha posat en marxa un cànon al consum de combustibles fòssils com el gas, el gasoil i el carbó i que premia els ciutadans que menys els fan servir amb devolucions en les seves declaracions a Hisenda.

Estimular l'habitatge eficient i intel·ligent a les ciutats

Una altra forma d'apropar-nos a la neutralitat en carboni a les ciutats és vigilar els mètodes d'edificació. Triar les opcions menys contaminants, tant en les tecnologies com en els materials, pot reduir les emissions de carboni entre un 20% i un 55%.

A més, les ciutats poden endurir la legislació dels estàndards de construcció de nou habitatge, promovent edificis que compleixin amb exigents certificats mediambientals en la gestió de les seves instal·lacions i dels serveis energètics: sistemes d'escalfament d'aigua a força d'energia solar, aire condicionat més eficient, calefacció per aigua, termòstats intel·ligents, sensors de presència en la il·luminació ...

En el tema econòmic, els governs locals poden facilitar eines de finançament que permetin construir edificis més sostenibles i renovar els immobles antics perquè assoleixin l'eficiència energètica. Millorar els materials d'aïllaments de parets, finestres o sostres redueix la despesa energètica fins a un 40%.

Nova York, per exemple, ja exigeix als propietaris de grans edificis que realitzin auditories energètiques periòdiques i la renovació dels equips quan no compleixen els estàndards marcats.

Fomentar en tots els sectors les energies renovables

La lluita contra l'escalfament global depèn fonamentalment de la generalització de les energies renovables. És urgent que les ciutats afavoreixin el seu ús amb eines fiscals i legislatives: proporcionar als generadors d'energies netes un preu fix per l'energia que produeixen, promoure crèdits fiscals en forma de kWh generats, crear instruments financers verds que afavoreixin el seu desplegament, tant a nivell privat com empresarial ...

Un canvi de paradigma en la mobilitat

Les ciutats necessiten una planificació de la mobilitat cada vegada més compromesa amb la reducció de la contaminació.

Són necessàries mesures per reduir el trànsit al centre, impulsar que el transport públic i sostenible arribi a les àrees empresarials que concentren més treballadors i facilitar la seva circulació amb carrils ràpids especials o estacions de metro renovades.

Menys residus i més economia circular

Les ciutats poden abordar el maneig dels seus residus tenint la reducció d'emissions com a objectiu primordial. L'economia circular ha de ser el pilar que sustenti aquesta gestió amb els seus tres principis: reduir, reutilitzar i reciclar.

Les plantes Waste to energy, és a dir, de transformació de residus en energia, redueixen l'emmagatzematge en els abocadors i aprofiten les escombraries per convertir-la en energia renovable.

A més, impulsar les tècniques de compostatge, de tractament anaeròbic o mètodes similars ajuden a la desaparició de les deixalles sense que això generi un impacte mediambiental insostenible.

Les ciutats tenen el potencial d'aconseguir entre el 90% i el 100% de la reducció d'emissions contaminants necessària per 2030 i d'implementar gran part de les infraestructures que calen per aconseguir la neutralitat en carboni per al 2050. Amb la col·laboració dels organismes públics, la inversió privada i la voluntat ciutadana, podrem aconseguir-ho.

Font: https://www.ambientum.com/
Font:
Sostenibilitat,

Article de referència: https://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/contaminar-menos-ciudades-neutralidad-carbono/,